Nishikiori Kazukiyo
Name: Nishikiori Kazukiyo
Birthdate: 5/22/1965
Birthplace: Tokyo
Group: Shounentai
Height: 172
Weight: 63
Blood Type: O
Entry Date: 1977-07

Uekusa Katsuhide
Name: Uekusa Katsuhide
Birthdate: 7/24/1966
Birthplace: Chiba
Group: Shounentai
Height: 170
Weight: 65
Blood Type: O
Entry Date: 1980-02

Higashiyama Noriyuki
Name: Higashiyama Noriyuki
Birthdate: 9/30/1966
Birthplace: Kanagawa
Group: Shounentai
Height: 178
Weight: 58
Blood Type: A
Entry Date: 1979-05

Advertisements